Avtalevilkår for bedrifter og privatpersoner som benytter seg av bygg-anbud.no sine tjenester.

1. Tjenesten

1.1 bygg-anbud.no er en digital tjeneste der både bedrifter og privatpersoner, kan legge inn en beskrivelse på oppdrag de ønsker utført, og hvor totalentreprenører kan finne kvalifiserte  underentreprenører til å utføre større entrepriser.

1.2 Bedrifter som ønsker å registrere seg i vår database for å få tilgang til de forskjellige oppdrag og anbud som ligger på bygg-anbud.no, gjør dette ved å tegne en avtale med oss. De som har avtale med oss og søker på  nye oppdrag/anbud, registrerer seg i vår database med en beskrivelse av virksomheten, hvilke tjenester de utfører, aktuelle sertifiseringer og godkjenninger, referanser m.m. Bedriftene mottar varsler om relevante oppdrag og anbud som passer deres beskrivelse. I databasen kan bedriftene legge inn en egen profil med blant annet logo og link til nettsiden. Vi tilbyr også andre typer tjenester som kredittsjekk av bedrifter, hjelp til å få på plass dokumenter, sertifiseringer, oppsett av nettside, utforming av logo, hjelp til etablering av HMS og Internkontrollsystem m.m.

1.3 Tjenesten leveres av Bygg Anbud AS med organisasjonsnummer 920 197 736, heretter «oss, vi eller våre». Selskaper som har inngått avtale om bruk av våre tjenester, har akseptert tjenesten og dermed akseptert disse vilkårene, omtales nedenfor som «Bedriften».

1.4 Avtale om bruk av våre tjenester inngås ved at en som har signaturrett i bedriften registrerer bedriften som bruker av våre tjenester. Avtalen som er inngått bekreftes per e-post eller en annen annen hensiktsmessig måte.

1.5 Vi er opptatt av å levere kvalitet til alle våre brukere og kan på grunnlag av dette, gi avslag på bedrifters forespørsel om å benytte våre tjenester. Dette kan være på grunnlag av useriøsitet, dårlig kvalitet på utført arbeid, feilinformasjon, eller andre negative faktorer.

2. Endringer

2.1 bygg-anbud.no kan endre avtalevilkårene uten å sende ut skriftlig varsel til bedriften. Vi har rett til å endre på utseende, inndeling, funksjonalitet og innhold på bygg-anbud.no uten forutgående varsel. Dette er for at vi hele tiden jobber med å levere best mulig funksjonalitet og kvalitet til alle våre brukere. Blir det utført vesentlige endringer, så skal vi gi varsel til bedriften 1 mnd. før endringene trer i kraft.

2.2 Alle endringer er til enhver tid tilgjengelige og oppdaterte på bygg-anbud.no

3. Bedriftsinformasjon

3.1 Bedriften er ansvarlig for at opplysningene som ligger på bygg-anbud.no er riktige, oppdaterte og relevante til enhver tid, og sørge for at innhold som kommuniseres ikke er i strid med lov eller tredjeparts rettigheter, eller kan virke støtende. Bedriften skal selv sørge for at informasjon som er registrert på bygg-anbud.no er oppdatert.

3.2 Tjenesten kan bare benyttes av selskaper som er registrert i Brønnøysundregisteret. Bedriften skal også registreres i Merverdiavgiftsregisteret så snart beløpsgrensen for avgiftspliktig omsetning er nådd. Det er bedriftens plikt å påse at den er lovlig registrert så lenge bedriften har en avtale med oss. Bedriften plikter videre å inneha alle godkjenninger, sertifiseringer og tillatelser som er nødvendige for å drive den aktuelle virksomheten. Vi kan når som helst be om at bedriften sender relevant dokumentasjon til oss.

3.3 Ved behov og det foreligger en saklig årsak, kan vi utføre kredittsjekk av bedriften og eventuelt andre virksomheter tilknyttet bedriften, Daglig leder eller styret.

3.4 Det er ikke tillatt å drive egen formidlingstjeneste via bygg-anbud.no, eller på annen måte videreformidle jobber og/eller gi kundeinformasjon til andre.

3.5 Oppdragene/anbudene som brukerne av bygg-anbud.no legger ut, kan ikke anses som bindende kontrakter eller viljeserklæringer. Oppdragene/anbudene vil blant annet kunne endres eller oppdateres underveis, og bedriften er selv ansvarlig for å inngå egen konkret avtale om oppdrag som skal utføres.

3.6 Vi imøtekommer enhver forpliktelse vi måtte ha overfor skattemyndighetene eller andre relevante myndigheter til å utlevere opplysninger vi har om Bedriften.

4 Varighet og oppsigelse av avtalen

4.1 Avtalen gjelder fra avtaleinngåelsestidspunktet i henhold til punkt 1.4 og ut den avtaleperioden som bedriften har forpliktet seg til. Avtalen forlenges deretter fortløpende og automatisk med nye avtaleperioder på 12 (tolv) måneder. Hvis en part ikke ønsker at avtalen skal forlenges automatisk som nevnt ovenfor, må parten si opp avtalen skriftlig senest 1 måned før utløpet av til enhver tid gjeldende avtaleperiode.

4.2 Vi kan beslutte å avvikle tjenesten i løpet av en inneværende avtaleperiode. Slik avvikling vil bli varslet med minst 1 måneds skriftlig varsel, og avtalen vil opphøre ved utløpet av varslingsfristen.

4.3 Det gis ingen refusjon for innbetalte beløp dersom bedriften sier opp avtalen i løpet av en avtaleperiode.

4.3 Ved vesentlige brudd på våre avtalevilkår, kan vi velge å heve avtalen med umiddelbar virkning, uten plikt til å yte noen form for refusjon eller kompensasjon til bedriften.

4.4 Bedriften skal holde oss skadesløs for tap som vi påføres som følge av krav fra tredjeparter og som skyldes bedriftens brudd på avtalen.

5 Priser og betalingsbetingelser

5.1 Pris for den første avtaleperioden fremgår i avtalen som inngås med bedriften i henhold til punkt 1.4.

5.2 Vi kan øke prisen med virkning fra neste avtaleperiode og senere avtaleperioder. Slik prisendring kan for eksempel være konsumprisindeksjusteringer, endringer i markedet, bedriftens aktivitet på tjenesten eller andre årsaker.

5.3 Prisendring som er større enn normal konsumprisindeksjustering, vil bli varslet per e-post eller på annen hensiktsmessig måte senest 1 måned før avtalen fornyes automatisk. Dersom bedriften ikke aksepterer den nye prisen, kan bedriften si opp avtalen ved skriftlig melding til oss innen avtalens fornyelsestidspunkt. I så fall opphører avtalen ved utløpet av inneværende avtaleperiode. Dersom prisøkningen for bedriften ikke overstiger 5%, vil det ikke bli gitt noe særskilt varsel, og avtalen vil bli automatisk fornyet med ny pris.

5.4 Vi benytter oss av fakturering pr. e-post, avtalegiro eller betaling med kort. Ved kortbetaling og avtalegiro trekkes avtalt beløp automatisk fra det oppgitte kontonummeret. Fakturaer har 14 dagers betalingsfrist fra angitt fakturadato. For alle abonnementsavtaler skal det forhåndsbetales for bruk av tjenesten. Vi benytter tredjepartsleverandør(er) til å gjennomføre avtalegiro og kortbetalingstransaksjoner. Kortopplysningene blir lagret sikkert og kryptert hos en av vår(e) leverandør(er) av betalingstjenester. Disse opplysningene vil ikke bli utlevert til noen tredjepart.

5.5 Alle priser er oppgitt eks. mva.

5.6 Ved forsinket eller uteblitt betaling sender vi faktura på beløp for resten av avtaleperioden og stenger bedriftens tilgang til tjenesten inntil full betaling er registrert. Ved fortsatt uteblitt betaling vil kravet bli sendt til inkasso.

6 Rettigheter

6.1 Bygg Anbud AS eier alle rettigheter til tjenesten bygg-anbud.no, og alt innhold som skapes i forbindelse med bedriftens bruk av våre tjenester, herunder innholdet på bedriftens profilside, evalueringer osv. Eventuell bruk av slikt innhold på andre måter enn gjennom bruk av bygg-anbud.no, må forhåndsklareres med oss.

7 Brukernes evaluering og referanser om bedriften

7.1 I tillegg til de kvalitetssikrings tiltak vi utfører om bedriftene som abonnerer på våre tjenester, oppfordrer vi brukerne til å legge inn en evaluering av bedriftens oppdragsutførelse. Bedriften aksepterer at brukerne kan evaluere bedriftens kundebehandling og oppdragsutførelse.

7.2 Vi er ikke ansvarlige for brukernes evalueringer, herunder eventuelle ytringer som bedriften finner krenkende, støtende, usanne eller urimelige. Bedriften vil imidlertid ha mulighet til å kommentere evalueringen ved et tilsvar, i et kommentarfelt under evalueringsfeltet. Vi kan fjerne slik mulighet for tilsvar fra bedriften i enkelttilfeller eller for hele tjenesten som sådan.

7.3 Vi er ikke en part i eventuelle tvister mellom bedriften og brukerne, og tar heller ikke stilling til uoverensstemmelser som måtte oppstå mellom partene. Det betyr at vi heller ikke tar stilling til påstander i evalueringer og tilsvar som partene er uenige i.

7.4 Bedriften skal ikke benytte andre virkemidler utover det som er normalt for oppdragsutførelse og kundebehandling for å oppnå gode evalueringer fra brukerne. Dette betyr for eksempel at bedriften ikke skal tilby brukerne prisfordel eller lignende mot at brukerne gir gode tilbakemeldinger eller trekker tilbake tilbakemeldinger som allerede er gitt.

7.5 Bruker eller bedrift kan be oss om å endre sin evaluering eller sitt tilsvar. Vi kan på eget initiativ, både før og etter publisering, endre eller fjerne hele eller deler av evalueringer og tilsvar som inneholder upassende/krenkende språk eller på annen måte er i strid med retningslinjene våre.

8 Bruk av tjenesten

8.1 Vi bestreber oss for at bygg-anbud.no skal være et profesjonelt og sikkert sted for de som benytter våre tjenester. Det er svært viktig at bedriften opptrer seriøst og profesjonelt på alle områder.

8.2 Vi har rett til å stenge bedriftens tilgang til tjenesten midlertidig eller permanent, dersom bedriften misligholder sine forpliktelser. Dette kan være at vi har mottatt kunnskap eller mistanke om at bedriften eller representanter for bedriften som:

  • Har opptrådt upassende overfor brukerne, bedriftens kunder eller andre.
  • Mangler på kompetanse og alminnelig krav til kvalitet ved oppdragsutførelse.
  • Ikke er registrert Brønnøysundregisteret. Bedriften skal også registreres i Merverdiavgiftsregisteret så snart beløpsgrensen for avgiftspliktig omsetning er nådd.
  • Misbruker tjenesten f.eks. sender spam/markedsføring til oppdrags og anbudstilbydere.
  • Publiserer uriktig eller upassende innhold på bygg-anbud.no, som falske referanser eller evalueringer.
  • Opptrer i strid med god forretningsskikk, lover og forskrifter.
  • Kan føre til at bygg-anbud.no sitt renommé blir negativt, skadelidende.

8.3 En stengning medfører ikke at bedriftens betalingsplikt faller bort, og det gis ikke refusjon for den tid tjenesten har vært utilgjengelig. Dersom bedriften utestenges permanent fra bruk av tjenesten, regnes avtalen som opphørt fra og med utløpet gjeldende avtaleperiode.

8.4 Vi forbeholder oss retten til å endre eller fjerne opplysninger, kommentarer, innlegg eller annen informasjon som bedriften har lagt inn på bygg-anbud.no, og som er i strid med denne avtalen, eller som på annen måte kan anses som støtende eller upassende.

9 Ansvar

9.1 Bedriften kan ikke holde oss ansvarlig for noen form for tap eller kostnad som bedriften måtte bli påført som følge av sin bruk av bygg-anbud.no. Dette gjelder også oppdrag formidlet til bedriften via tjenesten, feil ved tjenesten, tjenesten er helt eller delvis utilgjengelig av tekniske eller andre årsaker, permanent eller midlertidig utestengelse fra tjenesten, og/eller tap av inntekt, renommé osv. i forbindelse med evalueringer.

9.2 Hvis vi likevel skulle bli holdt ansvarlig for tap eller kostnad som bedriften har lidt i forbindelse med sin bruk av tjenesten, er slikt ansvar begrenset til direkte og dokumentert økonomisk tap, og begrenset oppad til en måneds kontraktsvederlag per kalenderår.

10 Diverse

10.1 Vi kan overdra avtalen med bedriften til tredjepart uten å innhente bedriftens forutgående samtykke. Bedriften kan ikke overføre abonnementet sitt til andre.

10.2 Vår behandling av personopplysninger skjer i henhold til vår personvernerklæring.

10.3 Avtalen er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister mellom bedriften og oss skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem skal tvisten avgjøres ved ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

Disse avtalevilkårene gjelder alle avtaler inngått etter 20.08.2018.

Share